Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 Definities

1.1.a Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van RAL Interieur.

1.1.b RAL Interieur: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper in combinatie met verkoop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als RAL Interieur onder nummer 83302662, gevestigd aan Ransdorpstraat 3, 3826 CB Amersfoort.

1.1.c Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met RAL Interieur een opdracht sluit.
1.1.d Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en RAL Interieur.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten die de opdrachtgever sluit met RAL Interieur. RAL Interieur behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Een Opdracht met RAL Interieur komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan RAL Interieur schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de Opdracht.
2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met RAL Interieur in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 RAL Interieur zal de opdracht naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap.
3.2  RAL Interieur is de vertrouwenspersoon en raadgever van de opdrachtgever. Hierbij vertrouwt RAL Interieur op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 RAL Interieur kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat zowel RAL Interieur als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door RAL Interieur opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. RAL Interieur kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht worden beïnvloed. RAL Interieur zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal RAL Interieur de opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. RAL Interieur zal de opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van RAL Interieur voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van RAL Interieur worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en exclusief reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van RAL Interieur zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.3 RAL Interieur behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.
5.4 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door RAL Interieur zijn bevestigd.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Na afronding van de opdracht ontvangt  de opdrachtgever een factuur. RAL Interieur hanteert een betalingstermijn van 16 dagen in geval van een interieuradvies.
6.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde en bij levering een factuur voor restant betaling van 50%. Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. RAL Interieur hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.
6.3 RAL Interieur hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in geval van aankoop van producten.
6.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

ARTIKEL 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING

7.1 RAL Interieur heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de opdrachtgever worden ingekocht op basis van de opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.
7.2 RAL Interieur is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van RAL Interieur.
7.3 De opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de opdrachtgever.
7.4 RAL Interieur is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan RAL Interieur.
7.5 Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal RAL Interieur het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.6 RAL Interieur verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.7 RAL Interieur is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de opdrachtgever.
7.8 Klachten of afwijkingen op producten worden door RAL Interieur in behandeling genomen.
7.9 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of de officiële productinformatie van het geleverde danwel een derde-producent een afwijkende garantietermijn voor het product vermeldt. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar RAL Interieur niets aan kan doen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van RAL Interieur blijven alle door RAL Interieur aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van RAL Interieur, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van RAL Interieur het werk zonder vermelding van naam van RAL Interieur openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3 RAL Interieur heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RAL Interieur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan RAL Interieur worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is RAL Interieur niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
9.2 RAL Interieur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RAL Interieur is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)
9.3 RAL Interieur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Aansprakelijkheid van RAL Interieur is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.5 Mocht RAL Interieur tijdens de uitvoering van een opdracht  in een woning schade toebrengen aan het interieur van de opdrachtgever dan beschikt RAL Interieur over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar RAL Interieur geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van RAL Interieur opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de opdracht  te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien RAL Interieur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan RAL Interieur.
11.2 Indien een klacht naar het oordeel van RAL Interieur gegrond is, zal RAL Interieur de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal RAL Interieur kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.
11.3 Indien de opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten RAL Interieur’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 RAL Interieur behoudt zich het recht voor om een opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 RAL Interieur behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. RAL Interieur zal hierbij altijd het privacybelang van de opdrachtgever in acht nemen.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en opdrachten waarbij RAL Interieur partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. Bevoegde rechter is de Rechtbank te Utrecht.
12.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen.